top of page

Bloemenblokken

Een bloemenblok dient ’s zomers en ’s winters als foerageergebied voor akkervogels in open akkergebieden en biedt jaarrond dekking. Een  bloemenblok is in de winter ook belangrijk voor overwinterende akkervogels zoals kneu en groenling, en daarnaast onder meer aantrekkelijk voor muizen, die op hun beurt weer een belangrijke prooi zijn voor muizenetende vogels zoals torenvalk en uilen.

Beheereisen 

• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit ingezaaide kruiden en eventueel ook granen [9]. 

Algemene beheervoorschriften 

• De beheereenheid is minimaal 0,5 en maximaal 1,0 hectare groot en indien dit beheerpakket uitgevoerd wordt als rand is de rand minimaal 20 meter breed. 

• Indien de beheereenheid langs een sloot ligt wordt direct langs de sloot pakket A19b ‘kruidenrijke akkerrand op bufferstrook’ ingetekend. 

• Het bloemenblok is een meerjarig pakket wat tot het eind van de looptijd van de beheerovereenkomst in stand gehouden dient te worden. De beheereenheid mag alleen bewerkt worden onder de volgende voorwaarden: 

o In april van het eerste jaar wordt de beheereenheid ingezaaid met het door het collectief voorgeschreven zaadmengsel en de voorgeschreven zaaidichtheid. 

o In april vanaf het derde groeiseizoen wordt een deel tot maximaal de helft van de beheereenheid ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. De volgende groeiseizoenen volgt per jaar een ander deel. 

• De beheereenheid wordt niet gemaaid of beweid. Gedeeltelijk maaien buiten het broedseizoen is toegestaan in overleg met het collectief. 

• De beheereenheid mag niet worden bemest. 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol gebruik herbiciden open akkerland bij agrarisch natuurbeheer. Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) mechanisch of chemisch worden bestreden. 

• De rand grenst niet aan bos en/of hoge bomen. • De beheereenheid mag niet bereden worden, anders dan voor de in dit beheerpakket genoemde beheer. 

• Afwijkingen zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk in overleg met de veldmedewerker. 

• Het monitoringsplan (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden.

Doelstelling(en):

Creëren van een foerageergebied voor akkervogels in
open akkergebieden en jaarrond dekking.

Maatregelen:

Inzaaien van akkerranden met kruiden en granen

Steekwoorden

Bloemblokken, akkergebieden, akkervogels

Partijen

Poldernatuur Zeeland

Planning:

Doorlopend

Contact persoon:

Wico Dieleman

Status:

In uitvoering

Financiering:

€ 3.400,- per hectare

Budget:

Foto's op deze pagina door:

bottom of page