top of page

Fabulous Farmers

Water, een vruchtbare bodem, natuurlijke plaagbestrijding en bestuivende insecten zijn van groot belang voor de landbouw in Zeeland. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan het produceren van voedsel, en de kostprijs staat onder druk. In dit project wordt getest hoe we als landbouwers kunnen inspelen op deze uitdagingen. Met Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) wordt de natuur toekomstgericht en functioneel ingezet in de landbouw. Hierbij wordt de biodiversiteit gestimuleerd en zo de bestuiving, plaagbestrijding, ziektebestrijding, bodenkwaliteit en waterkwaliteit in percelen verbeterd. Maatregelen onder de FAB zijn onder andere: niet-kerende grondbewerking, vruchtwisseling, mengteelten, groenbemesters, vanggewassen, inbreng van organisch stof, agroforestry of boslandbouw, beheer van houtkanten, randenbeheer. Kortom: inspelen op de ontwikkelingen waarbij de natuur wordt beschermt en de landbouw een toekomst heeft.

Doelstelling(en):

• Landbouwers ondersteunen in de overgang naar meer agro-ecologisch werken.
• Landbouwers minder afhankelijk maken van kunstmest en gewas beschermingsmiddelen.
• Functionele agrobiodiversiteit aanmoedigen.

Maatregelen:

• Niet-kerende grondbewerking
• Vruchtwisseling
• Mengteelten
• Groenbemesters / vanggewassen
• Inbreng van organisch stof
• Mestkwaliteit
• Agroforestry of boslandbouw
• Beheer van houtkanten
• Randenbeheer

Steekwoorden

Duurzame landbouw, kringlooplandbouw, Biodiversiteit, Verdienmodellen, Natuurlijke plaagbestrijding, Insecten

Partijen

ZLTO, CZAV, Landbouwadviseur.be, Agro Exact

Planning:

juni/2019-september/2023

Contact persoon:

Wico Dieleman (zlto)
06- 50528480
Wico.dieleman@zlto.nl

Status:

In uitvoering

Financiering:

Interreg Northwest Europe, provincie Noord-Brabant, provincie Zeeland, waterschap Brabantse Delta en waterschap Scheldestromen

Budget:

€650.000

Foto's op deze pagina door:

bottom of page