top of page

Kwetsbare bijen en Rijke dijken Zeeland

Veel zeldzamere soorten bijen hebben last van stikstof en daardoor het versneld dichtgroeien van het biotoop. Ook achterstallig beheer komt voor. Dichte vegetaties zijn nadelig voor bodemnestelende soorten. Door middel van oa. plaggen, extra maaibeurten, terugzetten van houtige opslag ed. worden terreinen weer open gezet. Ook het herstellen van begrazingsbeheer helpt vaak. Vinger aan de pols voor de meest zeldzame soorten, door deze te monitoren.

Doelstelling(en):

Bescherming van de meest kwetsbare bijensoorten in Zeeland. Het gaat vooral om biotoop herstel.

Maatregelen:

*Plaggen: verwijderen van bovenste meest rijke bodemlaag, waardoor er schralere bodem aan de oppervlakte komt
*Extra maaibeurten zorgen voor een verschralend effect, waardoor vegetaties weer meer open worden
*Terugzetten houtige opslag: verwijderen tot boven de wortels of zelfs inclusief wortels, waardoor er weer meer openheid ontstaat
*Herstellen begrazingsbeheer: ook een uitgebalanceerde begrazing (zoals die vroeger vaak was, o.a. op dijken) zorgt voor een halfopen vegetatie
*Vinger aan de pols: zeldzame soorten worden jaarlijks gemonitord: Knautiabij en estuariene bijen. Om de paar jaar wordt een rapport over alle zeldzame soorten in Zeeland gepubliceerd.

Steekwoorden

Kwetsbare bijen, biotoopherstel, inrichtingsplannen

Partijen

Provincie Zeeland, SLZ, EIS-kenniscentrum, Kenniscentrum Akkervogels, RWS, SBB, HZL, Waterschap, Particulieren

Planning:

2022-2026

Contact persoon:

Sandra Dobbelaar: 0113-236930 en 06-44448274, sandra@landschapsbeheerzeeland.nl

Status:

In uitvoering

Financiering:

Provincie Zeeland, Terreinbeheerders en particulieren

Budget:

€ 287.896,50

Foto's op deze pagina door:

Lucien Calle

bottom of page